Litt info og ”formalia” fra valdeier;

Metli-valdet har lokalisering til vestsida av Orkla - umiddelbart vest for Fannrem sentrum. Valdet er tosidig mesteparten av de 600 løpemeter elv.

På øvre del, mot sør er fisket eksklusivt for Metli på begge sider i 150 m’s lengde. Videre nedover i knappe 250 m er fisket eksklusivt for Metli på vestsida, mens på østsida er fisket felles med eiendommen Megården. Lengst nede, mot nord er fisket eksklusivt for Metli på elvens vestre side og favner knapt 200 m –kun "avbrutt” av en ”inngående trekant” fra øst fra eiendommen Fandrem. På østsida av elva her er fisket kun for Fandrem.

Jeg viser ellers til kartskissen oppslått på Jelkøya. Kartskissen viser elvens gang på Metli, tilgrensende eiendommer, veger og gårdsanlegget på Metli. Sørvestre del av Fannrem sentrum vises også på kartskissen. Strekningen Megården og Fandrem er svært vanskelig fiskbar fra øst pga. elveforbygning og vanskelige strømninger. Østsida i dette området fiskes som følge av dette svært, svært sjelden – verken av Metli-fiskerne eller fiskere som finner å ville løse kort på Megården. Fisket utøves med andre ord klart enklest og best fra vest, det vil si fra Metlid-sida.

Fandrems fiskere har ellers adkomstmuligheter med bil etter vegen min ned til Jelkøya, men det er mange, mange år siden Fandrems fiskere har fisket fra vestsida av elva. Om Fandrems fiskere skulle ønske å fiske fra vestsiden, vil de holde seg unna fiskebasen min, og parkerer på en liten plass like nord for Jelkøya. Elvens nåværende løp favner stille vann i begge ender av valdet med tilhørende stryk. I midten av valdet er elven dypere og strømmende. Ved stor/mellomstor elv, og dels ved”normalvannstand” tar vannet i dette området et løp lenger vest – i tillegg til det vanlige løpet. Begge løpene er fiskbare – og det går laks og ørret i begge løp.

Endringer av vår avtales betingelser kan kun gjøres som direkte følge av offentlige pålegg, krav og disposisjoner. Fiskereglene fra fjoråret forventes vil bli videreført, med 4 laks avlivet pr sesong, samt fredning av hunnlaks og ørret. Utsetting av landet laks teller selvfølgelig ikke på kvoten. Jeg minner ellers om det nå tradisjonelle evalueringsmøtet i siste halvdel av juli måned for å vurdere om Orklas gytebestandsmål forventes å bli nådd, og at det i denne sammenhengen da vil kunne vurderes om det skulle være nødvendig å innføre regelendringer for resten av sesongen. Med bakgrunn i forutgående års relativt gode omfang av gytegroper, samt godt innsig og oppgang i 2017, er det svært rimelig å anta at regelendringer i løpet av sesongen ikke vil innføres. Forvaltningen har for øvrig heller ikke tradisjon for regelendringer under sesongen i Orkla.

For ordens skyld; Mulig landing av rømt oppdrettslaks og avliving av denne, inngår selvfølgelig ikke i et slikt opplegg, og selvfølgelig ei heller laks som settes ut i elva igjen.

 

Vi viser for øvrig til Internett-sidene til Norske Lakseelver/Orkla Fellesforvaltning – og ved dette presentasjonen av fiskevald i Orkla, inkludert Metli. Vi minner ellers om aktiviteten og oppfølgingen fra fiskeoppsyn, fra Mattilsynet og fra miljø-politi vedrørende riktig redskapsbruk, kvotebegrensninger og kravet til desinfisering av utstyr.

Vi henstiller som vanlig og på generelt grunnlag til at vi som elve-eiere sammen med dere fiskere gjør felles front for å bevare Orkla som den gode lakse-elv den er. I denne sammenhengen vil hensynet til god fiskekultur og tiltak mot sykdomssmitte stå svært sentralt.

Med dette ønsker vi velkommen til Orkla og Metli-valdet, og tør håpe på god stemning, godt fiske og hyggelig samvær. Skulle det være spørsmål, ta gjerne kontakt.